آشنایی با بنیاد

ارکان بنیاد:

 • هیأت امناء2- هیأت مدیره 3- مدیرعامل4- اعضای بنیاد 5- بازرس

 هیأت امناء: هیأت امناء بنیاد همان هیأت امناء مجتمع خواهند بود.

 شرح و وظایف ارکان بشرح زیر می‌باشد:

 • استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه بنیاد و تصویب آن.
 • تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره.
 • تعیین خط مشی آینده مؤسسه و تصویب آن.
 • تصویب ایجاد شعب در سطح ملی و فرا ملی.
 • تعیین خط مشی، سیاست‌ها و راهبردهای کلان بنیاد.
 • تشویق و ترغیب خیّرین به اعطاء کمک‌های مالی.
 • جذب کمک‌های مالی.
 • شناسایی و جذب خیّرین.
 • نصب و عزل اعضای هیأت امناء و هیأت مدیره.
 • نصب و عزل مدیرعامل بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
 • نصب و عزل بازرس.
 • تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یا چند مواد اساسنامه.
 • تعلیق و انحلال بنیاد.
 • ورود شریک یا شرکاء یا اعضای جدید