اختتامیه دوره تخصصی تربیت مجتهد مدیر

در این جلسه که با حضور راهبران مجتمع و برخی از اعضای جامعه مدرسین در مجتمع تربیت مجتهد مدیر محمدیه برگزار گردید

ضمن ارائه گزارشی از دوره‌های کوتاه مدت برگزار شده به برگزیدگان این دوره ها گواهی پایان دوره تا گردید در این جلسه حضرت آیت الله فقیهی من بیان ویژگی‌های رئیس جمهور شهید رئیسی بیان داشتند یکی از مهم‌ترین رسالت‌های این مجتمع تربیت چنین مجتهدان مدیری است که در چنین مواقعی به راحتی بتوانیم برای این شخصیت‌ها جایگزین داشته باشیم.

همچنین در این جلسه از سه دوره تابستانه تخصصی تربیت مجتهد مدیر نمایی شد.