بازدیدآیت الله مقتدایی مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر قم

بازدید آیت الله مقتدایی از مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر قم

حضرت آیت الله مقتدایی در این بازدید ضمن تشکر از مدیریت مجتمع عالی تربیت مدیر حضرت آیت الله یزدی را فردی متعهد و دیندار و دارای خدمات و آثار فراوان معرفی نمود

ایشان در ادامه لازمه تربیت مجتهد را راه اندازی چنین مجموعه دانست که بتوان مدیران مجتهد و انقلابی تربیت کرد.