تشکیل شورای علمی در مجتمع

هدف از تشکیل شورای علمی به منظور بررسی اجتهادی همه اسناد تولید شده مجتمع و تایید آنها برای ارسال به هیات امنا می باشد.

همچنین اعضای هیئت آمنای مجتمع شامل آیات عظام: مومن، اسلامیان، نکونام گلپایگانی، دانش زاده مومن، عندلیبی می باشد .