ثبت نام دوره تخصصی حکمرانی اجتهادی

ثبت نام دوره تخصصی حکمرانی اجتهادی

نام(ضروری)
تحصیلات حوزوی(ضروری)
سابقه تدریس آزاد یا رسمی