ثبت نام دوره کوتاه مدت فقه مدیریت

دوره کوتاه مدت فقه مدیریت

نام(ضروری)
تحصیلات حوزوی(ضروری)
سابقه تدریس آزاد یا رسمی