شرح وظایف دفتر مدیریت و ارتباطات

شرح وظایف دفتر مدیریت و ارتباطات

1) انجام امور اداری و دفتری مدیریت مجتمع در رابطه با ارتباطات حوزوی، داخلی و بين‌المللی؛

2) دريافت مکاتبات و صدور ابلاغ کليه مکاتبات، دستورات و نظرات مدیر مجتمع به معاونت‌ها و سازمان‌های خارج از مجتمع؛

3) انجام هماهنگی در ملاقات‌های عمومی و روزانه با مدیر مجتمع؛

4) پیگیری و هماهنگی کلیه امور جاری دفتر؛

5) برنامه‌ريزی امور حوزه مدیریت مجتمع؛

6) نظارت بر امور واحدها و معاونت‌های مربوطه؛ 

7) هماهنگی و برگزاری جلسات شوراها و کمیسیون های مرتبط با مدیریت؛

8) گزارش عملکرد ماهیانه دفتر به مدیر؛

9) انجام ساير امور محوله از سوی مدیریت مجتمع.