دبیر خانه

 • ثبت و شماره‌گذاری کلیه نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه ها و… صادره و وارده بصورت سازمان یافته و استاندارد
 • تشکیل و نگهداری پرونده های اداری جاری و راکد و ارائه آن به مراجع ذیصلاح طبق درخواست
 • تفکیک و توزیع و ارسال نامه‌ها، بخشنامه‌ها و غیره حسب ارجاعات و ضوابط اداری
 • پیگیری و تعقیب مکاتبات از / به مجتمع تا حصول نتیجه نهایی با هماهنگی مسئولین و واحدهای مربوطه
 • ارسال پرونده ها و مستندات درخواست شده از/به واحدهای مربوط
 • حفظ و نگهداری کلیه نامه‌ها، پرونده‌ها، بخشنامه ها و سوابق مطابق مقررات و اصول بایگانی
 • کنترل و نظارت بر عملکرد متصدیان امور دفتری و بایگانی در مجموعه مجتمع بازبینی و کنترل کامل کلیه مدارک و مستندات دریافتی و ارسالی در صورت نیاز
 • ارائه و دریافت رسید درخصوص مدارک و مستندات دریافتی و ارسالی در صورت نیاز
 • ساماندهی سیستم شماره‌گذاری، ثبت، کدینگ و بایگانی کلیه مدارک و مستندات و مکاتبات
 • کنترل و نظارت بر حفظ محرمانگی مدارک، اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده در مجموعه مجتمع ساماندهی بایگانی جاری، راکد و معدوم نمودن سوابق پس از پایان دوره نگهداری طبق ضوابط
 • همکاری و هماهنگی امور دبیرخانه‌ای با دفاتر معاونین و دیگر واحدها
 • همکاری و مشارکت در استانداردسازی و یکپارچه‌سازی امور بایگانی و دبیرخانه در دیگر معاونت‌ها و واحدها
 • استخراج و ارایه گزارش از مکاتبات وارده / صادره و وضعیت آنها به تفکیک واحدهای مختلف سازمانی و ارایه به مسئولین مربوطه
 • همکاری و مشارکت در تقویت مکاتبات الکترونیکی و توسعه و تجهیز اتوماسیون اداری در مجموعه مجتمع
 • مدیریت خدمات تکثیر اسناد، مدارک، مکاتبات و گزارشات
 • همکاری و هماهنگی درخصوص انجام امور دبیرخانه محرمانه با حوزه دفتر ریاست
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق