دیدار با برخی از بزرگان در حوزه و دانشگاه

در راستای بهره مندی از ایده ها، نظریات، علوم و تجارب، اساتید و خواص مدیریت که در حوزه و دانشگاه مشغول به خدمت هستند، دیدارهایی انجام  و از نظرات این افراد در پیشبرد اهداف مجتمع  استفاده نمود.

ازجمله افراد:  حجج اسلام: علیزاده، رودگر، بچاری، جراح زاده، محققیان، حامدی، میرمطلبی، آقاپیروز، سبحانی، فراهانی

و اساتید محترم: دکتر حاجی زاده، دکتر جوانعلی آذر، دکتر خنیفر، دکتر رحمانی، دکتر محمد پور، دکتر سید هادی عربی.