دیدار رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری با مدیر مجتمع

در این دیدار دکتر زمانیان با دکتر عبدالهی به گفتگو در مورد روابط و همکاری های فیما بین پرداختند و درباره تفاهم نامه همکاری و نحوه تعاملات مجتمع با مرکز به توافق و جمع بندی رسیدند. رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری اظهار داشتند که آمادگی دارند برای استفاده بهینه تر تفاهم نامه ای به صورت رسمی بین دو مجموعه برای پیشبرد اهداف هر دو مرکز، انجام شود.