بازدید عضو فقهای شورای نگهبان از مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر قم 

در این دیدار ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در این مجتمع و مدیریت از جهت عمرانی و محتوایی و نرم افزاریی با رویکرد تخصصی فرمود  جهت تربیت مجتهد مدیر  همانطور که در قانون اساسی هم آمده  ولی فقیه هم باید مدیر و مدبر باشد

ایشان افزود این یک امر مهمی است  ما افراد عالم و فاضل در جامعه کنونی کم نداریم ولی افرادی که از همه ظرفیت ها  استفاده و مدیریت نمایند و در مسیر دین و مدیریت جامعه قرار دهند متاسفانه انگشت شمار می باشد. لذا این یک کار لازم و واجبی می باشد.