روش شناسی فقه مدیریت(ثبت نام )

روش شناسی فقه مدیریت

نام(ضروری)
تحصیلات حوزوی(ضروری)
سابقه تدریس آزاد یا رسمی