ستاد هسته های علمی

  • ایجاد ساختار قانونمند براي پویایی، هدفمندی و نهادینه ساختن فعالیت های علمی و پژوهشی مجتمع و ایجاد هم افزایی به منظور انجام پژوهش‌‌های بنيادین و مسأله محور که در راستاي پاسخ گویی به نيازهای جامعه و کاربردی شدن دستاوردهای پژوهشی با نگاهی آینده پژوهانه تنظیم شده باشد.
  • شناسایی طلاب و روحانیون نخبه و ممتاز و استفاده بهينه از نيروی انسانی متخصص و جلوگیري از پراکنده کاري و موازی کاری در فضای علمی کشور و نیز توســعه پژوهش‌‌هاي برنامه محور در جهت افزایش توان و اعتلاي جایگاه علمی مجتمع و دستیابی روزافزون به یافته‌‌هاي علمی نوین.
  •  تقویت روحیه پژوهش در بین اساتید و دانش پژوهان مجتمع و ایجاد زمینه مناسب برای رشد و تجلی استعدادهای علمی طلاب و دانشجویان و گسترش فرهنگ پژوهش و تهیه بستر مناسب برای انجام تحقیقات گروهی سازمان یافته و هدفدار که به تخصص های مختلف نیاز دارد.
  • ایجاد ساختار لازم براي پویایی، نظام مندي و هدفمندي فعالیت‌‌هاي علمی- پژوهشی و فناوري مجتمع
  • گسترش توان علمی- پژوهشی مجتمع در جهت رفع نیازهاي جامعه اسلامی
  • ارتقاي شاخص مجتمع در نظام‌‌هاي رتبه بندي داخلی و بین المللی
  • متمرکز کردن منابع انسانی و افزایش سهم مشارکت پژوهشگران در مدیریت علمی پژوهشی مسأله محور و تقاضا محور