شرح وظایف فقاهت

  • اهتمام به دانش فقه و اصول و حمایت از استعدادهای برتر حوزه جهت تمحض در تحصیل فقه و اصول
  • زمینه سازی برای تربیت مجتهدین طراز اول در مقیاس مطالعه نیم قرن آینده
  • تمرکز بر سنت های اصیل حوزوی و بهره وری از شیوه‌های نوین آموزشی
  • تعامل و همکاری شایسته با مراکز تخصصی فقه و اصول حوزه علمیه
  • تربیت مدرسین مهارت محور در دانش فقه و اصول در سطوح عالی حوزه
  • توجه ویژه به امر تولید دانش بر مبنای گرایش های مختلف فقه جواهری به هدف بالا بردن ضریب نفوذ فقه در تمدن سازی اسلامی