شرح وظایف کلی اندیشکده

شرح وظایف کلی اندیشکده

  • ایجاد شبکه پایش و شناخت مسائل اولویت دار و چالش زا؛
  • سازماندهی میزهای مطالعاتی و توزیع مسائل در آنها؛
  • تدوین مبانی نظری، منبع و روش حل مسائل و طراحی الگوهای حل مسائل کلان حوزه و نظام در ارتباط با تربیت کادر عالی نظام؛
  • ارائه هشدارها به مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر نهاد انقلاب؛
  • تسری و گسترش الگوهای ترسیم شده و حل عینی مسائل؛
  • شناخت ظرفیت­های اصیل «حوزه» و «انقلاب اسلامی» در راستای حل مسأله بر مبنای مبانی اندیشه ای امامین انقلاب.