شرح وظایف کلی موسسه آموزش عالی فقاهت

شرح وظایف کلی موسسه آموزش عالی فقاهت

1) اهتمام به دانش فقه و اصول و حمایت از استعدادهای برتر حوزه جهت تمحض در تحصیل فقه و اصول؛

2) زمینه سازی برای تربیت مجتهدین طراز اول در مقیاس مطالعه نیم قرن آینده؛

3) تمرکز بر سنت های اصیل حوزوی و بهره وری از شیوه‌های نوین آموزشی؛

4) تعامل و همکاری شایسته با مراکز تخصصی فقه و اصول حوزه علمیه؛

5) تربیت مدرسین مهارت محور در دانش فقه و اصول در سطوح عالی حوزه؛

6) توجه ویژه به امر تولید دانش بر مبنای گرایش های مختلف فقه جواهری به هدف بالا بردن ضریب نفوذ فقه در تمدن سازی اسلامی.

7) بسترسازی مناسب برای انتقال دانش مدیریت با رویکرد اسلامی به دانش پژوهان؛

8) اجرای رشته و گرایش های مرتبط با فقه و مدیریت در سطوح مختلف؛

9) برنامه ریزی و برگزاری دوره ها، نشست ها و همایش های مرتبط با فقه و مدیریت؛

10) برنامه ریزی و مدیریت دوره های کارورزی دانش پژوهان مجتمع؛

11) آشنا ساختن دانش پژوهان با اصول مدیریت در پرتو ارزش های اسلامی؛

12) آشنا ساختن دانش پژوهان با نقاط ضعف دانش و عمل مدیریتی کشور و تلاش برای راه حل یابی در پرتو رهنمودهای اسلامی؛

13) افزایش مهارت و توانایی دانش پژوهان در شناسایی شرایط، موقعیت­ها و اوضاع و احوال جامعه برای تولید راه حل های نظری و عملی؛

14) توسعه زمینه رشد و شکوفایی استعدادها و مهارتهای فردی و ظرفیت های خلاق اساتید و دانش پژوهان.