فقه مدیریت امنیت( ثبت نام )

 

دوره تخصصی فقه مدیریت امنیت

نام(ضروری)
تحصیلات حوزوی(ضروری)
سابقه تدریس آزاد یا رسمی