مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه برگزار می‌کند

مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه دوره تخصصی حکمرانی اجتهادی با حضور اساتید برتر حوزوی و دانشگاهی برگزار می نماید.