واحد فناوری و اطلاعات

شرح وظایف امور شبکه و فناوری اطلاعات مجتمع

 •  

  شرح وظایف امور شبکه و فناوری اطلاعات مجتمع

  • تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی شبکه بر اساس نیاز مرکز؛
  • طراحی و پیکربندی سخت افزار شبکه و نظارت بر اجرای آن؛
  • انتخاب، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز شبکه؛
  • پشتیبانی و نگهداری سخت افزارهای شبکه و تعیین ضوابط و سطوح دسترسی کاربران شبکه و نظارت بر آنها؛
  • توسعه و بهینه سازی شبکه موجود و ایجاد امکانات لازم به منظور برقراری ارتباط با شبکه های برون سازمانی؛
  • ارائه مشاوره و همکاری با کارشناسان به منظور هماهنگی سیستم های موجود با شبکه و حفظ سازگاری برنامه های کاربردی در محیط شبکه؛
  • کسب آگاهی از سیستم های مختلف ارتباطی و اراه راه حل های مناسب به منظور توسعه و بهبود سیستمهای شبکه؛
  • آگاهی از آخرین پیشرفته های فن آوری در زمینه شبکه؛
  • طراحی و تهیه گردش عملیاتی سیستم؛
  • ایجاد فرهنگ و فهرست عناصر اطلاعاتی، فایل های ورودی، جداول خروجی و نگهداری و به روز رسانی آنها؛
  • شناخت کافی از سیستم های عامل مرکز به منظور نصب و راه اندازی، عیب یابی و پشتیبانی سخت افزاری؛
  • نصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش توانائی­های سخت افزاری و راه اندازی آنها؛
  • همکاری در تدوین برنامه های آموزشی و ارائه آموزش های لازم به کارکنان مربوط؛