اساسنامه پژوهشکده فقه و مدیریت

اساسنامه پژوهشکده فقه و مدیریت

ماده1: مقدمه

در پرتو پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، بار ديگر دین و معرفت دینی، به‌ویژه تعاليم متعالی اسلام، به عنوان فکر و فرهنگ مترقي و نجات‌بخش آدمی، در عرصه‌ي حيات انسان معاصر ظاهر شد. تجديد حيات تعاليم وحياني و ارزش‌هاي اسلامي، از سويي سبب بيداري و خودباوري ملت‌هاي مسلمان و احياي روح ستم‌ستيزي در آنان شد و از ديگرسو باعث نمايان‌تر شدن سست‌پايگي مسلك‌ها و مكاتب بشري و نظام‌هاي مبتني بر آنها گشت.

بايستگي تحقيقات دقيق و منسجم، نظريه‌پروري و نوآوري پيرامون زيرساخت‌هاي انديشه‌ي ديني و نظامات اجتماعيِ مبني بر آن و ضرورت پرداخت علمي و روزآمد به حوادث واقعه‌ي فكري، به فراخور شرايط كنوني و درخور اين رستاخيز عظيم و نيز لزوم آسيب‌شناسي در حوزه‌ي فرهنگ ملّي و باورداشت‌هاي رایج ديني، به منظور زدودن پيرايه‌هاي موهوم و موهون از ساحت قدسي دین و تبيين و عرضه‌ي صحيح و دفاع معقول از انديشه‌هاي ديني و صيانت از هويت فرهنگي و سلامت فكري اقشار تحصيل‌كرده و نسل جوان كشور، تأسيس نهاد پژوهشي حوزوی ممحض و كارآمدي را فرض مي‌نمود.

بر  این اساس پژوهشکده فقه و مدیریت وابسته به مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه به هدف تولید علم و نظریه پردازی در باب مناسبات فقه و مدیریت و نیز تربیت پژوهشگران تراز اول جهت تامین نیاز های کلان نظام و نهادینه­سازی امر پژوهش، در چهار چوب ضوابط و مقررات مجتمع عالی در گروه های پژوهشی مربوط به رشته ها و گرایش های گوناگون با اهداف ذیل تشکیل می­گردد.

ماده 2:اهداف

۲-۱-تعمیق و توسعه پژوهش در نظام مسائل فقهی مرتبط با مناصب مسئولیت های اجتماعی و اجتهادی؛

۲-۲-تعمیق و توسعه پژوهش در موضوع مدیریت اسلامی؛

۲-۳-تامین و تولید محتوی آموزشی مورد نیاز رشته های مرتبط با حوزه فقه و مدیرت؛

۲-۴- ارتقاء مهارت های پژوهشی پژوهشگرانِ عرضه فقه و مدیریت؛

2-5-تامین نیاز های علمی-پژوهشی مراکز علمی و نهاد های حاکمیتی در عرصه فقه و مدیریت؛

۲-۶-بازشناسی،نقادی،بازپیرایی و بازارائه ی مواریث معرفتی بازمانده از سلف صالح،در حوزه ی دین پژوهی،فرهنگ و اندیشه ی دینی و نظامات اسلامی؛

 ماده ۳: ماموریت ها؛

۱-۳-تولید علم و انجام پژوهش های مرتبط با مناسبات فقه و مدیریت؛

۲-۳-ارائه خدمات فاحر پژوهشی به اساتید و دانش پژوهان مجتمع عالی؛

۳-۳-تعامل با نهاد ها حاکمیتی و موسسات پژوهشی به منظور حل مسائل فقه و مدیریت کلان نظام؛

ماده ۴: محور فعالیت

تولید نظریات فقهی و اجتهادی در خصوص نظام مسائل فقه و مدیریت؛

ماده ۵:ارکان پژوهشکده

ارکان پژوهشکده عبارتند از هیئت امناء،رئیس پژوهکده ،مسئول اجرایی  ،شورای پژوهشی،گروه های پژوهشی ، پژوهشگران گروه می باشد.

تبصره:اعضاء هیئت امناء پژوهشکده همان اعضاء هیئت امناءمجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه می باشند.

تبصره:اعضاء گروه های پژوهشی حداقل ۳ و حداکثر ۵ نفر می باشند.

تبصره:هر گروه دارای یک مدیر خواهد بود که با حکم رئیس پژوهشکده انتخاب و منصوب خواهد شد.

ماده ۶:  رئیس پژوهشکده

رئیس پژوهشکده با پیشنهاد مدیر مجتمع عالی و تایید هيئت امناء انتخاب می شود و به عنوان بالاترین مقام اجرایی پژوهشکده قلمداد می‌شود.

تبصره:شرایط رئیس پژوهشکده عبارتند از :

الف-یکی از اساتید برجسته سطح خارج و صاحب نام حوزه علمیه قم؛

ب- دارای آثار پژوهشی و تالیفات در زمینه فقه و اصول و…؛

ج-مجتهد مسلم و ترجیحا یکی از اعضاء شورای علمی؛

ماده ۷:  وظایف رئیس پژوهشکده 

رئیس پژوهشکده، وظایف زیر را بر عهده دارد:

۷-۱- راه اندازی و ایجاد گروه های پژوهشی؛

۷-۲- پیگیری و جذب منابع مالی برای تداوم فعالیت پژوهشکده؛

۷-۳- مساعدت و پیگیری تعاملات پژوهشکده با مراکز و موسسات پژوهشی دیگر؛

۷-۴- حمایت از اجرای برنامه های ابلاغی مجتمع عالی؛

۷-۵- نظارت بر حسن اجرای برنامه­ها؛

۷-۶- پیگیری فعالیت های پژوهشی دانش آموختگان در راستای اهداف تعیین شده.؛

تبصره: رئيس پژوهشکده می‌تواند حسب ضرورت، بخشی از وظايف خود را به شوراي پژوهشکده یا شخص معتمد دیگری محول نماید.

ماده ۸:مسئول اجرایی پژوهشکده 

مسئول اجرایی پژوهشکده توسط رئیس پژوهشکده منصوب می گردد و عهده دار امور ارتباطی ،و اجرائیات پژوهشکده خواهد بود.

ماده ۸:وظایف مسئول اجرایی پژوهشکده 

۸-۱-اطلاع رساني به طلاب و اسایتد درخصوص برنامه هاي پژوهشکده و شناسایی و ثبت نام از دانش آموختگان  و تعامل مستمر با آنها؛

۲-۸-شناسايي استادان مورد نیازبا مشورت مدیر مجتمع عالی و مدیر پژوهشکدهو معرفي آنهابه گروه های پژوهشی؛

۳-۸- هماهنگي با اساتید تاييد شده جهت انجام فعالیت های پژوهشی وهدایت و پشتیبانی علمی گروه­های پژوهشی؛

۴-۸- هماهنگي واجراي برنامه هاي مصوب هسته مركزي؛

۵-۸- تعامل و هم انديشي باسایر پژوهشکده ها؛

۶-۸- هماهنگی با اعضا شورا پژوهشی و برگزاری جلسات؛

۷-۸- تنظیم برنامه و بودجه سالانه و ارايه به مدیر پژوهشکده پس از تایید هسته مرکزی؛

۸-۸- اقدام برای انعکاس فعالیت های پژوهشکدهاز طریق رئیس پژوهشکده؛

۹-۸- پیشنهاد در باره تشکیل گروه های پژوهشی؛

۱۰-۸- تنظیم آیین­نامه­های داخلی و دستورالعمل­ها؛

۱۱-۸- پیگیری مصوبات جلسات و اجرایی کردن آنها؛

۱۲-۸تنظیم گزارش­هاي دوره اي جهت ارائه به رئیسپژوهشکدهپس از شوارء پژوهشی؛

۱۳-۸- تنظیم گزارش­های سنجش اثرگذاري وآسيب شناسي برنامه هاي پژوهشکده؛

ماده ۹:  شورای پژوهشکده

شوراء پژوهشی ترکیبی از مجتهدین حوزوی و متخصصین در امر مدیریت اسلامی تشکیل خواهد بود.

تبصره: اعضاء شوراء پژوهشی  به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و تاییدمدیر مجتمع عالی  و تصویب  هیئت امناء تعیین می گردد.

ماده ۱۰:وظایف شورای پژوهشکده

۱۰-۱- تایید گزارش­های شناسایی و سازماندهی پژوهشگران مجتمع عالی؛

۱۰-۲- بررسی و تصویب  برنامه­ و بودجه سالانه بر اساس خط مشی­های كلي ابلاغي  از مجتمع عالی؛

۱۰-۳- تصمیم­گیری نسبت به تشکیل گروه­های پژوهشی جدید و مورد نیاز؛

۱۰-۴- تعامل با پژوهشکده های سایر مراکز و موسسات؛

۱۰-۵- بررسی و تصویب برنامه­های مرتبط با انتشار نتايج پژوهش­هاي انجام شده در پژوهشکده به صورت مكتوب، مجازي و…؛

۱۰-۶- بررسی گزارش­های  سنجش اثرگذاري وآسيب شناسي برنامه هاي پژوهشکده؛

۱۰-۷- بررسی و پيشنهاد برنامه هاي جديد به مديريت مجتمع عالی؛

۱۰-۸- بررسی و تایید گزارش عملکرد سالانه جهت ارائه به مدیر مجتمع از طریق رئیس پژوهشکده؛

ماده ۱۱: گروه های پژوهشی

گروه های پژوهشی پژوهشکده عبارتند از:

۱:گروه فقه مدریت قضاء: توسعه، گسترش و زمینه‌سازی برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی حقوقی از اهداف کلان این گروه پژوهشی شمرده شده‌است و مطالعه و پژوهش در مبانی، آثار، محتوای حقوقی و فقهی و، تناظر میان دکترین حقوقی، رویه قضایی، قوانین و نیز تدوین و انتشار دانشنامه در شاخه‌های مختلف حقوق از جمله هدف‌های جزئی این گروه پژوهشی محسوب می‌شود.

۲:گروه فقه مدیریت اقتصاد: کشف و تبیین نظام اقتصادی اسلام در قلمرو مبانی بینشی، فلسفی، و ارزشی، اهداف، الگوهای رفتاری افراد-گروه‌ها و دولت در حوزۀ اقتصاد، منطق و ساختار حاکم بر سه عنصر فوق-طراحی نظری سازمانها و موسسات نظام اقتصادی اسلام با توجه به مقتضیات زمان و مکان-بسترسازی علمی جهت تحقق نظام اقتصادی اسلام-تحقیق در زمینه مسایل مستحدثۀ فقهی و نیازهای نوپیدا در حوزۀ اقتصاد-مطالعات علمی و کاربردی و آسیب‌شناسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و…

۳:گروه فقه مدیریت قانون گذاری:شرح وظایف این گروه به این ترتیب است : شناخت نظام حقوقی اسلام و ارایه مدل‌های کاربردی آن-ارایه راه‌های علمی و عملی جهت تحقق نظام حقوقی اسلام-شناخت و نقد سایر مکاتب و نظام‌های حقوقی-آسیب‌شناسی ابعاد نظری و عملی سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

۴:گروه فقه مدیرت امنیت: شرح وظایف این گروه به این ترتیب است: تبیین مبانی نظری امنیت اجتماعی-توصیف وضعیت امنیت اجتماعی در حوزه فقه و مدیریت- شناسایی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی در حوزه فقه و مدیریت- ارایه راهبرد جهت تدوین سیاست های موثر در ارتقاء امنیت اجتماعی درحوزه فقه و مدیریت.

۵:گروه فقه مدیریت فرهنگ: شرح وظایف این گروه به این ترتیب است :  مطالعه و تحقیق در زمینه مبانی، ماهیت و کارکردهای فرهنگ، عوامل و قواعد تکون و تطور آن، مؤلفه‌های فرهنگ، و نیز نظریه‌پردازی و نوآوری علمی در این زمینه‌ها با بهره‌گیری از منابع و مدارک دینی-فراهم‌شدن فرصت شناخت و تحلیل روشمند مسایل و آسیب‌های فرهنگی و همچنین شناسایی جریان‌های فرهنگی داخل و خارج کشور-زمینه‌سازی برای ارتقاء سطح کیفی برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی و مطالعات مهندسی فرهنگی در کشور.

۶:گروه فقه مدیریت سیاسی:

تبصره :هر گروه متشکل از مدیر و دبیر گروه خواهد بود که مدیر با حکم  رئیس پژوهشکده ومسئول اجرایی با پیشنهاد مدیر گروه و تایید اعضاء گروه انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۲:  اعضاء  گروه ها پژوهشی

مجموعه ای از پژوهشگران مجرب و ممتاز که به نوعی در قالب استاد ،حق تدریس،دانش پژوهشی و یا همکار با مجتمع عالی در ارتباط هستند.

ماده ۱۳: شرایط عضویت در گروه

۱۳-۱-واجدین مدرک سطح چهار حوزه یا دکتری دانشگاهی در رشته مرتبط و یا برخورداری از تخصص لازم در این سطح(به تشخیص شوراء پژوهشی پژوهشکده)؛

۱۳-۲-داشتن حداقل یک کتاب علمی معتبر یا مقاله علمی-پژوهشی؛

تبصره:واجدین مدرک سطح ۳ حوزه یا معادل آن در رشته مرتبط با فعالیت گروه،می توانند با یکی از شرائط زیر عضو گروه های پژوهشی باشند:

الف:دارا بودن دو مقاله علمی پژوهشی؛

ب:دارا بودن سه مقاله علمی ترویجی؛

ج:دارا بودن دو کتاب علمی همطراز با موارد فوق؛

ماده ۱۴:  شرایط پژوهشگران

شرایط عضویت پژوهشگران  به شرح زیراست :

۱۴-۱- پژوهشگر باید  دانش پژوه رسمی پذیرفته شده مجتمع عالی باشد؛

۱۴-۲-تسلّط به روش ها و مهارت های تحقیق و نویسندگی؛

۱۴-۳- امکان مشاركت در برنامه های پژوهشی به مدت حداقل …. ساعت در هفته؛

۱۴-۴- متعهد به انجام فعالیت ها و برنامه های پژوهشی مصوب پژوهشکده؛

ماده ۱۵:  وظایف پژوهشگران

وظایف پژوهشگران  عبارتند است از:

۱۵-۱- شرکت در  انجام کارگروهی و همراهی و تبعیت از تصمیم جمعی؛

۱۵-۲- انجام برنامه های مصوب از طرف شوراء پژوهشی و امور واگذار شده از سوی پژوهشکده؛

۱۵-۳- رعایت آیین نامه هاي داخلی و مصوبات پژوهشکده.

ماده ۱۶:امتیازات 

پژوهگران از امتیازات زیر برخوردار می­شوند :

۱۶-۱- ثبت امتیاز عضویت درکارنامه پژوهشی؛

۱۶-۲- اولویت در به کارگیری و فعالیت در مراکز و موسسات پژوهشی حوزوی ( پژوهشگاهها و پژوهشکده ها و…)؛

۱۶-۳-اولویت در جذب در شورای پژوهشی؛

۱۶-۴- برخورداری از حق الزحمه و حمایت های مستقیم مالی؛

۱۶-۵- حمایت از تدوین و چاپ و نشر آثار پژوهشی؛

۱۶-۶- صدور گواهنامه عضویت در پژوهشکده؛

۱۶-۷- اولویت در برخورداری از تسهیلات و امکانات رفاهی و مزایای پژوهشی؛

۱۶-۸- صدور گواهینامه معتبر بعد از اتمام دوره­های کارگاهی  و مهارت­آموزی؛

۱۶-۹- شرکت در  نشست­های علمی، اردوهای علمی پژوهشی و ….؛

۱۶-۱۰-انجام موظفی مقرر شده از طرف مجتمع؛

ماده ۱۷:خاتمه عضویت

۱-۱۷-عضویت اعضا گروه ها با انصراف کتبی عضو یا از دست دادن یکی از شرایط لازم مندرج در ماده ۱۳ ، خاتمه می یابد.

۲-۱۷-عضویت پژوهشگران با انصراف کتبی عضو یا صلاح دید رئیس پژوهشکده و یا از دست دادن یکی از شرایط لازم مندرج در ماده ۱۴ ، خاتمه می یابد.

اين آيين­ نامه در ۱۷ ماده و۸ تبصره در جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده در مورخ 10-11-1401 بررسی و به تصویب هیئت امناء  مجتمع رسید و از فروردین 1402 لازم الاجرا خواهد بود.