گزراشی از روند تجهیز مجتمع

به گزارش مدیریت مجتمع، بعد از عملیات تخریب و بهسازی مجتمع، اقدام به تجهیز بخش های مختلف مجتمع از جمله کلاس ها که به وسایل آموزشی و کمک آموزشی مجهز شدند؛

اتاق کامپیوتر جهت فعالیت های پژوهشی و علمی دانش پژوهان، همچنین  اتاق های اداری و آموزشی تجهیز گردید.

کتابخانه با حدود 20000 جلد کتاب، به بهره برداری رسید

ضمناً سالن جلسات که با میز و صندلی و وسایل صوتی و تصویری تجهیزشد.

گزراش تصویری :