امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه قم و مجتمع

مدیر مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه بعد از امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه قم و مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه به همراه آیات و حجج اسلام حسینی گرگانی راهبر آموزشی مجتمع و مدیر موسسه فقاهت، علم الهدی عضو اندیشکده و کارگروه تدوین گرایشهای درسی و محمدی قاینی راهبر اندیشه ورزی مجتمع ضمن بازدید از دانشکده حقوق به ریاست دکتر سید حسن شبیری زنجانی و دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم به ریاست دکتر سید هادی عربی در دیداری با روسای این دانشکده ها بر لزوم تبادل آراء و نظریات و همفکری در مورد راههای ارتباط بیشتر و موثرتر در مورد همکاری های فی ما بین این دو مجموعه در زمینه مسائل حقوقی و مدیریت و اقتصاد،تاکید داشته

در ادامه روسای این دانشکده ها تاکید داشته که انشاءالله در آینده نزدیک شاهد همکاری های اثربخش بین این مجموعه باشیم